Personuppgifter

SÅ HÄR BEHANDLAR HELSINGBORGS TAKENTREPRENAD DINA PERSONUPPGIFTER


Inom HELSINGBORGS TAKENTREPRENAD samlar vi in och använder personuppgifter från de personer som interagerar med oss som kund/leverantör. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in inte sprids till obehöriga eller missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.


Vad är en personuppgift?

En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad en registrerad). Exempel är namn, personnummer etc.


Hur samlar vi in och använder personuppgifter?

Vi har eller får uppgifter från våra kunder och leverantörer såsom kontaktpersoner andra kontaktuppgifter m.m. Det kan även hända att vi delar den informationen som du uppger med tredje part, såsom våra underleverantörer, om du till exempel beställer något som de ska leverera till.


Vilken typ av information samlar vi in?

När du blir kund/återförsäljare till HELSINGBORGS TAKENTREPRENAD, kan vi komma att samla in följande:

För- och efternamn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Personnummer


Vi inhämtar i första hand uppgifter från dig som kund/leverantör, men det finns tillfällen då vi kan komma att hämta uppgifter om dig från andra källor.


Identifiering och kontakt

Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart och teckna ett giltigt avtal.


Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande leverans, order, prisaviseringar och erbjudanden.


Genomförande av köp/beställning

Dina personuppgifter används för att kunna leverera beställd/köpt produkt. I de fall där ditt köp innebär att installation ska genomföras av tredje part vidarebefordrar vi även dina kontaktuppgifter till tredje part för att denne ska kunna kontakta dig.


Dina uppgifter används även för att hantera din betalning (vilket innefattar kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).


Rättslig grund: Den rättsliga grunden för inhämtandet och behandlingen av personuppgifter är avseende registrerade kunder/leverantörer, fullgörande av avtal


Säkerhet och rättsliga förpliktelser

Vi behöver även personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster samt för att förhindra förlust och förebygga bedrägeri. Som exempel kan personuppgifter användas för att utreda försök till intrång.


Personuppgifter samlas även in och hanteras för att uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom lagkrav, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan till exempel avse produktansvar och produktsäkerhet eller bokföring.


Rättslig grund:

Fullgöra rättslig förpliktelse – om sådan föreligger

Berättigat intresse


VEM DELAR VI INFORMATIONEN MED?

Underleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden)

För att kunna leverera varor och tjänster till dig delar vi din information med våra underleverantörer. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra instruktioner och säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Vissa av våra underleverantörer kan ha delar av sin verksamhet i tredje land, det vill säga länder utanför Sverige eller EU/EES. Om vi för att tillhandahålla tjänsten/produkten till dig överför personuppgifter till en leverantör i ett tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att informationen hanteras i enlighet med kraven som ställs i GDPR genom att bland annat ingå EU-kommissionens standardavtal för skydd av personuppgifter med våra underleverantörer.


Myndigheter

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.


HUR LÄNGE LAGRAR VI INFORMATIONEN?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag.


Kundinformation sparas så länge du är kund hos HELSINGBORGS TAKENTREPRENAD och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt tillexempel bokföringslagen.


Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.


HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi är måna om att ta hand om våra kunder/leverantörer och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer, riktlinjer och byggnader. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:


Begränsning av behörigheter

Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.


Brandväggar och säkerhetslösningar

HELSINGBORGS TAKENTREPRENAD applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra vår IT-miljö från intrång och yttre hot.


Policyer och riktlinjer

Inom HELSINGBORGS TAKENTREPRENAD finns tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personer inom HELSINGBORGS TAKENTREPRENAD ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt.


Seriösa leverantörsval

Inom HELSINGBORGS TAKENTREPRENAD använder vi oss bara av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot HELSINGBORGS TAKENTREPRENAD och i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation) via tydliga avtal.


Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.

Att bli bortglömde om det inte finns andra rättsliga skäl till att HELSINGBORGS TAKENTREPRENAD behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet.

Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som HELSINGBORGS TAKENTREPRENAD utför av dina personuppgifter.

Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån HELSINGBORGS TAKENTREPRENAD i ett strukturerat format.

Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.

Att få dina personuppgifter utlämnade i elektronisk form för överföring till annan personuppgiftsansvarig.


Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta oss för att få hjälp.


KONTAKTUPPGIFTER

HELSINGBORGS TAKENTREPRENAD AB, 556900-8120, Ronnebygatan 33, 252 50 HELSINGBORG, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.


Behöver du få kontakt med oss gällande dataskydd når du oss lättast på telefonnummer på 0762-18 05 80 (Martin Juric) eller martin@hbgtak.se

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Helsingborgs Takentreprenad
AA
UC